Web edukia bistaratu

2014 urteko Jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziaren tasak

 
Mota Prezioa(€)
Hesiak, mota guztietako obretan. Metro karratuko edo zatiko, egunean 0,62
Zakarrak edo materialak botatzeko edukiontziak. Unitate eta eguneko. 3,11
Garabiak. Eraikuntzan erabilitako garabi bakoitzeko, horren beso edo lumaren ibilbideak bide publikoaren zerupea hartzen badu, hileko edo zatiko 106,78
Bide publikoan oinarrituak eta azpitik ibiltzea eragozten duten euskarri edo txarrantxekin jarritako aldamio finkoen babesgarriak. Metro karratuko edo zatiko, egunean 0,62
Babesgarri berberak, ilaran jarritako euskarrien bitartez aldamioak bide publikoan oinarrituta, fatxadako lerroarekiko paraleloan 1,2 metrora edo distantzia handiagora daudenean, txantxarrik eta langarik gabe 3 m baino beherago eta azpitik ibiltzen uzten dutenean. Metro karratuko edo zatiko, egunean 0,24
Defentsa berberak, aldamioak erlaizean jarrita daudenean, 3 m baino gehiagoko altueran, bide publikoan euskarririk gabe, eta horien azpitik libre ibil daitekeenean. Metro karratuko edo zatiko, egunean 0,19
Esekitako aldamioak, hesirik gabe. Metro karratuko edo zatiko, egunean 0,24
Eraikuntzako zakar eta materialak. Metro karratuko edo zatiko, egunean 1,36
Atoiak, karabanak, etxolak eta antzekoak. Metro karratuko edo zatiko, egunean 0,62
Espaloian edo oinezkoen gunean espazioa erreserbatzeagatik. Metro karratuko edo zatiko, egunean 0,62
Galtzadan edo aparkaleku guneean espazioa erreserbatzeagatik. Metro karratuko edo zatiko, egunean 0,62
Kale mozketak:
Partziala €/ordua 12,90
Osoa €/ordua 19,40

Okupaziorako beharrezkoa balitz ibilgailuak ateraraztea, kendutako auto bakoitzeko 3,80€ gehiago ordaindu beharko da, lehen aldian eta behin bakarrik.

Tarifak aplikatzeko arauak.

  1. Eranskin honetan aipatzen diren lanek, inongo arrazoirik gabe, bi hilabete baino gehiagoko etena jasaten badute tarifa hauen zenbatekoei %100eko gainkargua ezarriko zaie hirugarren hilabetetik aurrera. Lanak bukatu eta probetxamenduak jarraitzen badu, berriz, %200eko gainkargua ezarriko zaie.
  2. Etxeen fatxadak pintatzeko jarri beharreko hesi eta aldamioei tokatzen zaizkien tarifak, %100ean gutxituko dira.

B.- Postuak, barrakak, txosnak, ikuskizunak eta antzekoak.

 
Mota Prezioa(€)
Taberna, kafetegi eta antzekoak. Metro karratu edo metro zatiko, egunean. 3,89
Txurreriak, Txokolategiak eta ore frijituko mahaiak. Metro karratu edo metro zatiko, egunean 1,48
Pastelak, gozokiak, gozoak, fruitu lehorrak, patata frijituak, bisuteria, jostailuak, liburuak etab. saltzeko txosnak. Metro karratu edo metro zatiko, egunean 13,89
Tiro, txirringil eta bestelako jokoetako txosnak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean. 2,43
Tonbolak, zozketak, salmenta arinak eta antzekoak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean. 2,92
Ziboak, tresna hegalariak, zaldiko maldikoak, dunperrak, eta, oro har mugitzen diren era guztietako aparailuak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean. 1,22
Auto-txoke pistak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean 0,50
Ikuskizun eta antzerkiak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean. 0,36
Zirkoak. Metro karratuko edo metro zatiko, egunean 0,30
Santa Lutzi feria, kalez kaleko salmenta postuak  
Metro linealeko edo metro zatiko, egunean 18,86
Udalerrian erroldatuta dauden baserritarrak 0,00
Herriko festak, kalez kaleko salmenta postuak, metro linealeko edo metro zatiko, egunean 9,47

Tarifak aplikatzeko arauak.

Ferietako esparruak adjudikatzeko enkante sistema erabiltzen bada, enkante hau Udalak kasu bakoitzean erabakitzen dituen oinarri eta baldintzei jarraiki egingo da.

C.- Udal bide publikoetako lurzorua, zerupea eta lurpea norberaren onerako erabiltzea eta erabilera bereziak.

 
Mota Prezioa(€)
Mahaiak, mahaitxoak, aulkiak, parasolak edo antzekoak. Instalatutako mahaiko, urtean 19,44

D.- Bide publikoetako kioskoak.

 
Salmenta Prezioa(€)
Egunkariak, aldizkariak, ipuinak, liburuak eta antzekoak. Kiosko bakoitzeko, urtean 160,17
Izozkiak, freskagarriak, gozokiak, litxarreriak eta antzekoak. Kiosko bakoitzeko, urtean 493,17
Itsuen kupoiak eta loteriak. Kiosko bakoitzeko, urtean 628,83

E.- Ibilgailuak espaloietan zehar finken barrura sartzea.

Bost ibilgailu edo gutxiago sartzeko lokalak eta garajeak.

 
Kontzeptua Prezioa(€)
Atearen sarrerako zabaleraren metro linealeko edo metro zatiko, urtean 27,99

Bost ibilgailu baino gehiago sartzeko lokalak eta garajeak.

 
Kontzeptua Prezioa(€)
Atearen sarrerako zabaleraren metro linealeko edo metro zatiko, urtean 30,86
Garaje plaza bakoitzeko, urtean 15,49

Tarifak aplikatzeko arauak.

  1. Espaloiko pasalekuen zabalera erabakitzeko espaloi ertzari ateratako koxkaren zabalera neurtuko da, halakorik baldin badago. Espaloi ertzari koxkarik egin ez, edota espaloia moztu ez bada, lokal nahiz orubera sartzeko atezulo erabilgarriaren zabalera guztia hartuko da neurritzat.
  2. Pasalekuak egin, zaindu, konpondu, aldatu edota kentzeko nahiz aparkalekuak gordetzeko gastuak nahiz seinaleak jartzeko gastuak eskatzailearen konturakoak izango dira.

F.- Udal bide publikoetako lurzoru, lurpe eta hegalpearen erabilpen pribatiboa eta probetxamendu berezia zertzea hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek.

Interes orokorreko edo herritar guztiei edo gehienei dagozkien hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek beren onerako edo behar berezietarako erabilitako Udal bide publikoetako lurzoruaren, lurpearen edota zerupearen erabilera prezioa, aipatu enpresek udalerrian urte barruan duten fakturaziotik datozen sarrera gordinen %1,5ekoa izango da.

Honakoak hartuko dira hornidura-zerbitzuen ustiatzaileak:

  1. Argindarra, ura edo gasa hornitzen duten enpresak.
  2. Herritarrentzat telekomunikazio zerbitzuak ematen dituzten enpresak, baldin eta osorik edo zati batean erabiltzen badituzte udalerriko bide publikoen lurzoruan, zorupean edo hegalduran erabilera pribatiboz edo aprobetxamendu bereziz instalatutako telekomunikazioko sare publikoak, sareen edo instalazioen titularra edozein izanda ere.
  3. Hornidura-zerbitzuak ematen dituen beste edozein enpresa, baldin eta zerbitzu horiek emateko udal lurzorua, hegaldura edo zorupea hartzen duten hodiak, kableak eta gainerako instalazioak erabiltzen badituzte.

Tasa honen ondorioetarako, zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen multzoan sartuko dira zerbitzu horiek banatzen eta merkaturatzen dituzten enpresak ere.

Tarifa hau aplikatzeko arauak.

Enpresek ekitaldi bakoitzeko lehenengo lau hilabeteen barruan, Udalerrian egindako hornikuntzengatik lortutako sarreren deklarazioa aurkeztuko dute, aurreko urtean lortutako sarrera gordinen zehaztasun guztiekin.

  1. Aipatutako deklarazioari, enpresaren kontabilitatearen laburpen bat, eta kasuan-kasuan, Udal Administrazioak eskatuko dizkion agiriak erantsi beharko zaizkio.
  2. Udal Administrazioak Prezio Publiko hori zehaztu edota behin-behineko kobrantzari ekingo dio, ordaindu beharreko kopurua, likidazioa egin eta ondorengo 4 urteko epearen barruan zuzendu ahal izango duelarik. Epe hori igaro ondoren, kopurua, hala badagokio, behin betikotzat hartuko da.

G.- Teilatu-hodien hustubideak.

 
Etxeetakoak eta industrietakoak Prezioa(€)
Etxeetakoak eta industrietakoak, hiruhileko 2,13
100 langile baino gehiago dituzten fabrika eta tailerrek Ondasun higiezinen zerga oinarriaren %0,040 ordaindu beharko dute  
Garajeak. Plaza bakoitzeko, hiruhileko 0,73

Kobrantza hiruhileroko ordainagirien bidez egingo da.

H.- Luebakiak edo zangak egitea.

 
Luebakiak edo zangak egitea Prezioa(€)
Metro karratuko edo zatiko, egunean 6,74