Web edukia bistaratu

Kontzeptuak Datak
Trakzio mekanikodun ibilgailuen zerga
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
02/03/15 - 17/04/15
Hiri eta Landa ondasun higiezinen zerga
Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana y Rústica
15/05/15 - 30/06/15
Ekonomi jardueren zerga
Impuesto de Actividades Económicas
01/10/15 - 10/11/15
1. Hiruhilab./14 Ura, Zaborra, Hodiak eta Estolderia
1er. Trim/14. Agua, Basura, Canalones y Alcantarillado
26/03/15 - 10/05/15
2. Hiruhilab./14 Ura, Zaborra, Hodiak eta Estolderia
2º Trim/14. Agua, Basura, Canalones y Alcantarillado
25/06/15 - 09/08/15
3. Hiruhilab./14 Ura, Zaborra, Hodiak eta Estolderia
3er. Trim/14. Agua, Basura, Canalones y Alcantarillado
24/09/15 - 08/11/15
4. Hiruhilab./14 Ura, Zaborra, Hodiak eta Estolderia
4º Trim/14. Agua, Basura, Canalones y Alcantarillado
27/12/15 - 10/02/16
Udal hilerriko zerbitzu tasa, panteoia edukitzeagatik
Tasa servicio cementerio municipal, tenencia de panteón
01/10/15 - 15/11/15
Auto-taxien lizentzien erabilera eta ustiapen tasa
Tasa por Uso y Explotación de licencias de Auto-Taxis
01/10/15 - 15/11/15
1. Hiruhilab./14 Udal merkatu zerbitzuagatiko tasa
1er. Trim/14 Tasa por servicio de mercado
15/02/15 -30/03/15
2. Hiruhilab./14 Udal merkatu zerbitzuagatiko tasa
2º Trim/14 Tasa por servicio de mercado
15/05/15 - 30/06/15
3. Hiruhilab./14 Udal merkatu zerbitzuagatiko tasa
3er. Trim/14 Tasa por servicio de mercado
15/08/15 - 30/09/15
4. Hiruhilab./14 Udal merkatu zerbitzuagatiko tasa
4º Trim/14 Tasa por servicio de mercado
15/11/15 - 30/12/15
Irakaskuntza bereziak udal establezimenduetan
Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos municipales
Hileroko agiriak
Recibos mensuales
Bide publikoa kioskoekin okupatzeagatiko tasa
Tasa por ocupación de vía pública con Quioscos
01/10/15 - 10/11/15
Ibilgailuak espaloietan zehar finken barrura sartzeagatiko tasa
Tasa por Entrada de Vehículos en edificios particulares
01/10/15 - 10/11/15